Anunci de regata 2017

DATES:  del 9 de setembre al 22 d’octubre de 2017

 1.-REGLES
El Trofeu es regirà per:
• Reglament de Regates a Vela – World Sailing  -2017/2019 (RRV)
• Reglament Tècnic de Creuer i annexes.
• Reglament RI, IRC, ORC i HN-Osiris.
• Guia Esportiva de la FCV
• Instruccions de Regata.
• Anunci de Regates.

En cas de navegació nocturna, les Regles de la Part 2 del RRV es substituiran per el Reglament Internacional per a la Prevenció d’Abordatges a la Mar entre la posta i la sortida de Sol.

Per a la Classe Creuer, divisions ORC, IRC, RI i HN, seran d’aplicació els Reglaments de medició ORC, IRC, RI i HN 2017. Per les embarcacions que participin dins la classe Rally serà d’aplicació únicament el Reglament Tècnic de Creuers. En cas de discrepància entre l’Anunci de regata i les Instruccions, prevaldran les IR.

El Comitè de Regates posarà especial atenció en el compliment de les regles de seguretat, essent possible que es realitzin controls de seguretat de les embarcacions.

2.- PARTICIPANTS
Es podran inscriure TOTS els vaixells del tipus CREUER.

Els vaixells es dividiran segons el certificat de medició, creant les divisions: RI, HN, ORC, IRC vigent 2016. Les embarcacions sense ràting oficial s’englobaran dins d’una divisió Rally.

Per la Categoria Rally, l’organització assignarà un rating utilitzant el sistema de compensació RI, sense dret a reclamació.

Si en una divisió no hi ha un mínim de 3 embarcacions, l’organització podrà agrupar-les dins de la divisió Rally.

Cada divisió es dividirà en classes segons el reglament establert. Si en una classe no hi ha un mínim de 3 embarcacions, aquesta es podrà agrupar amb una altre. En qualsevol cas quedarà a criteri de l’organització.

En cas de tenir 3 o més embarcacions inscrites del mateix model, l’Organització podrà crear una classe específica per a elles, que competirà en temps real, tot i que també competiran amb el certificat que presentin o amb la seva absència en la diviso Rally.

Es crearà a més, si hi ha un mínim de tres embarcacions inscrites dins del 1º termini establerts i dins d’una mateixa divisó, la Categoria A Dos (embarcacions amb dos tripulants) i la Categoria “Vintage” (embarcacions amb any de botadura anterior o igual a 1992).

Una embarcació podrà participar en més d’una divisió si disposa de més d’un certificat de rating. Tot i això, abans de començar la primera prova s’haurà d’identificar la diviso establerta en AR8 a la qual vol optar a premi. Per la resta de divisions la classificació serà únicament informativa. Aquesta instrucció serà inamovible durant el transcurs de la regata. Aquesta instrucció no serà aplicació per la Categoria A Dos ni Vintage.

3.-INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’hauran d’efectuar a traves del formulari establert i abans del 9 de setembre de 2017. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora aquest termini.

Les sol·licituds d’inscripcions que no vagin acompanyades del comprovant del pagament dels drets d’inscripció, es consideren com a no vàlides.

Els drets d’inscripció:

 • Fins el 31 d’agost: 195 €/embarcació.
 • A partir del 31 d’agost: 255 € / embarcació

Les embarcacions que s’inscriguin únicament en dues fases rebran una reducció d’un 30% sobre el preu d’inscripció i ho hauran de fer abans del 31 d’agost de 2017 (136’50€)

Pagament: transferència bancària o ingrés al compte: Club Nàutic L’Escala – Regata Interclubs Empordà – Cal indicar el Nom de l’embarcació: Banc Popular: ES25 00750944360600132584 – BIC: POPUESMMM

 

4.-PROGRAMA

La distribució de les fases serà la següent:

Data Seu Oficina de Regata
9 de Setembre Empuriabrava Marina Empuriabrava
10 de Setembre Roses GEN Roses
23 de Setembre Port de la Selva CN Port de la Selva
24 de Setembre Argelès sur mer YCAR – Capitania Port Argelès
7 i 8 d’Octubre L’Escala CN L’Escala
21 i 22 d’Octubre Estartit CN Estartit

Pel dia 23 de setembre està previst una recorregut costaner entre Port de la Selva i Argelès, pel dia 24 de setembre està previst un recorregut costaner entre Argeles i Port de la Selva. Per la resta de fases els recorregut estaran descrits a els Instruccions de regata, no obstant es preveu programa una regata costera i una o dos regates tècniques per fase.

Està previst un màxim de 12 proves, podent-se celebra 2 proves per dia a totes les fases. Es descartarà una prova amb 4 proves completades i 2 amb 8 proves completades.  Per la validesa del trofeus seran necessàries un mínim de 2 proves.

5.-AMARRAMENTS
Tots els vaixells amarraran ÚNICAMENT als llocs que els hagin estat adjudicats. Es donarà amarrament gratuït a cada seu per els vaixells una setmana abans i una setmana després de la celebració de cada fase, poden acunular un màxim de 15 dies al mateix port. És imprescindible notificar al Port que es te intenció d’amarra amb una antelació mínima de 48 hores al Port, en cas contrari el Port podrà factura aquest servei o denegar-lo. Per la primera fase es donarà amarrament gratuït a partir del dia 2 de setembre de 2017.

6.-PUBLICITAT
S’aplicarà l’Apèndix 1 reglamentació 20 RRV. Podrà exigir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a l’Apèndix 1 reglamentació 20.3.1 (d)(i). Quedant modificades totes les Regles de Classe que s’oposin a aquesta previsió.

7.-REGISTRE DE PARTICIPANTS

Totes les embarcacions hauran de presentar previ a la seva participació a la regata la següent documentació:

 • Fotocòpia del rebut de l’assegurança de segons Real Decret 607/1999 del 16 d’abril que inclogui explícitament la participació en regates, proves i competicions esportives.
 • Fotocòpia del certificat de navegabilitat al dia, si s’escau, en cas de no disposar-ne l’organització realitzarà el control a l’embarcació per avaluar si compleix les condicions de seguretat mínimes.
 • Certificat de ràting, si s’escau.
 • Comprovant que les tripulacions i els patrons disposen de l’assegurança o llicencia federativa pertinent.

Cada armador o responsable haurà de confirmar personalment la presència de la seva embarcació i signar el full de registre abans de la reunió de patrons  de cada dia de regata a l’oficina de regata i segons estableixi les Intruccions de Regata.

 8.- PREMIS

Premis de la Regata Interclubs Empordà, s’exposaran al TOA durant la primera fase un cop quedin definides les divisions i el nombre d’inscrits en cada un d’ells.

Es preveu donar premi a totes les divisions constituïdes segons AR2, seguint l’escalat següent:

 • De 2 a 3 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º classificat
 • De 2 a 5 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º i 2º classificat
 • De 2 a 8 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º i 3º classificat
 • De 2 a 12 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º i 4º classificat
 • De 2 a 15 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º  4º i 5º classificat

Es lliurarà trofeu al 1º classificat de les categories “A dos” i “Vintage” si es constitueix la categoria.

Es donarà un trofeu al Club amb més vaixells participants en totes les proves i trofeu al club millor classificat. El sistema estarà descrits a les instruccions de regata

El lliurament de guardons en un acte que es celebrarà el dia 22 d’octubre.

9.-INSTRUCCIONS DE REGATA
Estaran disponibles únicament a www.interclubsemporda.org partir del 31 d’agost de setembre de 2017.

10.-RESPONSABILITAT
Els iots participants en aquesta regata ho fan sota la seva responsabilitat. Cap dels Clubs, entitats o persones que de qualsevol forma intervenen en l’organització i desenvolupament d’aquesta regata, assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, danys o molèsties, que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració.

 11.- El Comitè Organitzador es reserva el dret de modificar aquest anunci d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *